• Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2021 - aanvang 19.30 uur

   

  Algemene Ledenvergadering v.v. Scherpenzeel - 22 oktober 2021 - 19:30 uur in de kantine

  AGENDA

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de notulen ALV 18 oktober 2019.
  3. Financieel Jaarverslag boekjaar 2019/2020 en 2020/21 door de penningmeester.
  4. Verslag kascommissie.
  5. Vaststelling begroting 2021/2022.
  6. Verkiezing bestuursleden
      Aftredend en herkiesbaar Gijs van den Broek (voorzitter), Erik Deunk (secretaris), Gerben Remmerde (penningmeester) en Jaap van Donselaar. (algemeen lid) Aftredend en niet herkiesbaar Peter van der Harst.

      Het Bestuur draagt voor ter benoeming in de functie van:
      - Voorzitter: Gijs van den Broek voor een termijn van 3 jaar
      - Secretaris: Erik Deunk voor een termijn van 3 jaar
      - Penningmeester: Gerben Remmerde voor een termijn van 1 jaar.
      - Algemeen lid: Jaap van Donselaar voor een termijn van 3 jaar
      - Voorzitter Jeugd: Henk van de Berg voor een termijn van 3 jaar

  7. Vaststelling contributie 2022/23
  8. Verkiezing leden van de kascommissie.
  9. Bestuursmededeling
  10. Rondvraag.
  11. Sluiting.

  Notulen zijn op verzoek beschikbaar bij de secretaris